AVÍS LEGAL

1. INTRODUCCIÓ 

El present avís legal conté les normes d'ús del portal https://www.palletcat.cat que Palletcat com a titular d'aquest, posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts. L'accés i/o utilització del portal atribueix la condició d'usuari del mateix i suposa la plena acceptació d'aquestes condicions generals, que seran d'aplicació sense perjudici de les condicions particulars o especials que, en el seu cas, s'estableixen. Si no accepta aquestes condicions d'ús, ha d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar el portal.

2. IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d'informació establert en l'article 10 de la llei 34/2002, de l'11 de Juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa de les dades identificatives de l'empresa Palletcat

Denominació: Palletcat

Domicili social: C/ Tramuntana, 55, de Tàrrega, en la provincia de Lleida (España)

Inscripció: Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, Tomo 396, Folio 221, Hoja L-7418, Sección 8, Inscripción 4a.

CIF: B25358367

Telèfon: 973 501 686

E-mail: info@palletcat.cat o jordi.prats@palletcat.cat

3. USUARIS

Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni a la prèvia complementació d'un formulari del registre i a l'ocupació d'una clau d'accés composta d'un codi d'usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d'haver completat el procés de registre.


Per això en relació amb el procés de registre i a les dades que es sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a Palletcat


A més l'usuari es compromet a fer un ús diligent del codi d'usuari (login i password), a no posar-los a disposició de tercers i a comunicar a info@palletcat.cat o jordi.prats@palletcat.cat la seva pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a aquestes, sent l'usuari l'únic responsable fins a la citada notificació.


4. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta Web és propietat de Palletcat.


L'usuari reconeix que Palletcat és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina Web, això és, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, comentaris, missatges, fotografies, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudios, vídeos, programes informàtics, productes multimèdia, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en aquesta.

L'accés per l'usuari a aquesta pàgina Web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d'aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, etc, sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets.


S'autoritza a l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits a la Web exclusivament pel seu ús personal, privat i no lucratiu, és a dir, sense fins comercials i sempre que es mantingui la indicació sobre el seu origen i autoria amb el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars, és a dir:  © Palletcat. Tots els drets reservats.


L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina Web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, amb el fi d'assegurar la protecció d'aquests drets.


L'enviament per part de l'usuari d'informacions, comentaris, fotografies o propostes (en endavant, continguts) al portal o a Palletcat a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l'atorgament a Palletcat d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permet la legislació vigent per utilitzar-los per qualsevol finalitat, inclòs, amb caràcter enumeratiu i no limitat, la reproducció, la comunicació pública, la posta a disposició, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que es pot conèixer en el futur, en tot o en part, de tal continguts, llicència que permetrà l'autorització per incorporar-los i comercialitzar-los en suports com paper, CD-ROM, DVD, Internet, la Web i les xarxes socials. Igualment, l'usuari atorga el dret a cedir i /o subllicenciar els continguts mencionats a tercers.


L'usuari es fa responsable de que els continguts remesos no infringeixen drets de tercers ni vulneren qualsevol normativa vigent, ni es tracta d'informació confidencial o secreta. Els usuaris, a més a més, assumeixen l'obligació de mantenir a Palletcat i/o als seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent. 

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, Palletcat podrà sol·licitar la complementació de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Real Decret 1720/2007 del 21 de Desembre i en la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, del Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Palletcat l'informa que les dades personals que ens comunica en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre les quals Palletcat tingui accés com a conseqüència de la navegació o de la relació establerta amb l'usuari, inclòs després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de Palletcat que es troba degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en l'esmentada declaració.


L'usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en que l'usuari facilités dades personals d'unes altres persones físiques, aquest assumeix l'obligació d'observar, respecte a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre (LOPD), específicament, dels deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que les concerneixen pel seu tractament.


Mitjançant la complementació del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l'usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial per enviar-li publicitat per qualsevol mitjà, inclòs el correu postal, electrònic, sms, fax o equivalent dels productes i serveis, les activitats, publicacions de Palletcat o de tercers. Si no desitja que les seves dades personals siguin tractades amb finalitat publicitària, marqui la casella que consti en l'apartat "contacta” d'aquesta mateixa web.

L'ús de la present Web està limitada a majors d'edat, per la qual cosa poden ser objecte de tractament les dades personals de menors d'edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

Malgrat que Palletcat ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat Internet no són inexpugnables.


Els usuaris que han facilitat les seves dades podran dirigir-se a Palletcat, com a responsable del fitxer per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades, dret a l’oblit, portabilitat i oposició de l'ús i cessió de les dades, així com el dret a revocar el consentiment prestat, drets que podran ser executats per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representa, mitjançant sol·licitud escrita i firmada, dirigida a la següent direcció: Palletcat,  C/ Tramuntana, 55, de Tàrrega, en la provincia de Lleida (España). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognom de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.


6. ÚS DE COOKIES

Respecte a l'ús de cookies, Palletcat informa a l'usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d'aquest lloc Web s'utilitzen cookies. Les cookies són un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. Les cookies només poden ser llegides pel lloc Web que ho envia a l'equip. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir virus. Palletcat utilitza aquestes dades amb el fi últim de millorar els seus serveis. 

La informació que s'emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l'usuari en les seves diferents visites al lloc Web, a més a més de facilitar informació sobre la data i hora de la visita, mesura alguns paràmetres del tràfic dintre del mateix lloc Web i estimar el nombre de visites realitzades permetent a Palletcat informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix en la forma més efectiva. Les cookies utilitzades són emmagatzemades en el disc dur de l'usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasives ni nocives, podent desactivar-se mitjançant l'opció corresponent que figura en el navegador.

7. LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Palletcat posa a disposició dels Usuaris "links" a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs Web als quals s'estableixen enllaços.


Per això Palletcat no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la qual s'estableix un enllaç des d'aquest lloc Web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cal al lloc Web de Palletcat haurà de complir les condicions següents:


1. No es realitzarà amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contraries a la llei, la moral o els bons costums, sobre Palletcat els seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.


2. No s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.


3. L'establiment del link no suposa que entre Palletcat i el titular de la pàgina Web en la qual s'estableix, existeix algun tipus de vincle o de relació jurídica.


4. Palletcat no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la Web des de la que es realitza el link. 

8. RESPONSABILITAT

L’usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis que es duguin a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que Palletcat no garantitza que la informació sigui exacta, completa o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquest, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen ni controlen ni garanteixen l’absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.


Palletcat exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota la naturalesa que pugui haver-hi a la informació del portal ni a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

9. INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ

Palletcat realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment.


10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals s'interpreten i regiran de conformitat amb la legislació Espanyola, a la que ambós parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, Palletcat i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguessin correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.


© Palletcat. Tots els drets reservats


En Palletcat utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.