No només els negocis de producció necessiten un sistema d'emmagatzematge que garanteixin un transport de mercaderies eficaç. També els dels desguassos, emmagatzematge, exportació o distribució requereixen aquest sistema. Per això és convenient efectuar un procediment de mercaderia paletitzada, també anomenada paletització.
 
El palet o la tarima és una plataforma sobre la qual es col·loquen productes o embalatges que es transporten com a unitat uniforme, el qual facilita la seva manipulació. Es pot obtenir diversos beneficis laborals que permeten augmentar la productivitat en l'empresa, a través de la contractació d'aquests serveis a empreses amb la seva pròpia flota de transports.

Beneficis

1. Millora del transportde la mercaderia, gràcies als sistemes de subjecció que ofereix la paletització.

2. Augment de la seguretat.Per una banda, disminueix els danys en la mercaderia i les avaries en els sistemes de manipulació dels productes; i, per altra banda, garanteix una protecció del personal involucrat en el seu ús.

3. Es disminueix la mà d'obra en la manipulació, la càrrega, la descàrrega i l'emmagatzematge.

4. Permet aprofitar més l'emmagatzematge en el moment de col·locar la mercaderia, el qual millora la rendibilitat en l'espai lliure, facilita la rotació dels productes i garanteix una classificació més ràpida i ordenada.

5. Important estalvi en el temps i els costos de càrrega, descàrrega, emmagatzematge, transport i manipulació.

6. S'ofereix una mercaderia amb una imatge més atractiva i presentable en el punt de venda, de forma que millora les relacions entre clients i proveïdors.

7. Permet realitzardiferents tipus d'inventaris en la producció, a través del tamany-lot o dels inventaris del transport.


És per aquestes raons que la contractació d'una empresa especialista en paletització s'utilitza cada vegada més. Es considera una de les millors pràctiques en la cadena de subministrament, ja que permet eficàcia i eficiència en la logística de transport de les empreses.