CODI ÈTIC: VALORS I PRINCIPIS ÈTIC CORPORATIUS1. Compromís amb la legislació vigent i aplicable

No s'establirà cap relació ni activitat comercial amb qui tingui vincle i/o promogui activitats comercials il·lícites.

2. Bona fe i honestedat

S'han de fer les relacions comercials amb claredat, objectivitat, serietat i honestedat evitant que es duguin a terme conductes il·legals, contràries a l'ètica o fraudulentes.

3. Respecte i compromís amb la confidencialitat de les dades de caràcter personal

S'haurà de mantenir, en tot moment, la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què s'accedeixi per raó de la nostra activitat professional, fins i tot després que hagi finalitzat. És essencial implantar les mesures de seguretat degudes per protegir les dades confidencials o personals pròpies i de tercers.

4. Respecte a les persones

És inacceptable i no es tolerarà cap tipus d'assetjament, abús, intimidació, manca de respecte i de consideració a la feina.
Es promouran les relacions basades en el respecte, la participació, l'equitat i la col·laboració, propiciant un ambient laboral respectuós per aconseguir un clima de treball positiu.

5. Política anticorrupció i suborn

No s'acceptarà cap mena de corrupció, suborn o tràfic d'influències per dur a terme una activitat professional, ja sigui, amb l'administració pública o l'àmbit privat.

6. Prevenció de riscos laborals

S'haurà de complir el que estipulen la legislació vigent i aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.

7. Compliment en matèria tributària i de Seguretat Social

S'evitarà tota pràctica il·lícita que suposi la il·lícita el·lusió de pagament de tributs en perjudici de la hisenda pública i de la Seguretat Social competent.

8. Transparència en les dades financeres i comptables

La informació economicofinancera ha de reflectir fidelment la realitat econòmica, financera i patrimonial, dacord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i les normes internacionals dinformació financera que siguin aplicables.

9. Compromís i respecte amb el medi ambient

Sassegurarà una actitud responsable amb el medi ambient, així com el compromís a complir amb la legislació ambiental i la utilització racional dels recursos. Per això cal evitar cometre qualsevol acte il·legal que degrade el medi ambient.

10. Supervisió

Per assegurar el ple compliment del present Codi Ètic ha de ser compartit i conegut per tota l'organització, així com verificable el compliment quan sigui requerit.CANAL ÈTIC DE PALLETCAT SL


Es creen canals de comunicació amb l'objecte de fomentar el compliment de la legalitat i les normes de conducta establertes al Codi Ètic i de Conducta.

Aquests canals de comunicació es poden denominar “Canal Ètic” que coincidirà amb el mateix canal establert per a la denúncia o notificació de qualsevol tipus d'incidència o sospita il·lícita. Les característiques i el funcionament del Canal Ètic esmentat es troben integrades en el mateix Programa PRP i en els respectius Codis Ètics. PALLETCAT SL ha establert en atenció als recursos disponibles i l'anàlisi realitzada a l'Annex A - Taula gràfica de l'estat de PALLETCAT SL, així com l'estudi realitzat en base a l'apartat “Mapa de Riscos Penals”, un Canal Ètic específic qual es descriu a continuació. Així mateix, PALLETCAT SL publicarà com a guia per a linteressat el present Annex G amb lobjecte de posar a disposició de tots els intervinents en la relació de negocis amb lorganització del procediment que sha establert.

Recepció

PALLETCAT SL ha establert com a canal de comunicació per a les remissions de denúncies:

1. Correu electrònic: ………canal.etico@palletcat.cat……………………………………………….
PALLETCAT SL ha habilitat el correu anteriorment transcrit el qual serà inclòs en tots aquells documents i/o espais de comunicació habilitats a l'organització.
Aquesta via de comunicació s'estableix per a qualsevol tipus de denúncia, per això també s'utilitza per a qualsevol comunicació rellevant que pugui implicar una irregularitat o risc per a l'organització.

2. Per mitjà d'un model de comunicació d'indici o sospita de conducta delictiva que es pot obtenir en format físic o digital sol·licitant-ho al Coordinador/ao, si escau, a l'Òrgan de Govern.

3. Per mitjà d'emplenar un formulari a la pàgina web de PALLETCAT SL: WWW.PALLTECAT.CAT

L'Òrgan de Govern estudiarà la comunicació independentment del canal utilitzat i en cas de no afectar l'àmbit penal serà redirigida al departament o àrea corresponent. En la mateixa línia, tal com s'ha establert a l'apartat “Codi de Conducta”, en el cas de denúncies relacionades amb l'incompliment del Codi esmentat, seran remeses a l'Òrgan de Govern per a la seva gestió.

Gestió

El Coordinador del Programa PRP o, si escau, el RCN registrarà i emmagatzemarà la comunicació, assignant-li un número de registre per a la seva identificació. Classificarà la comunicació analitzant la informació que s'hagi obtingut, procedint en cas de ser necessari, en l'ampliació de la mateixa en el cas que el comunicant no hagi facilitat tota la informació necessària per poder iniciar els passos següents que es descriuen a continuació:

1. Si la comunicació no revela una possible irregularitat en matèria penal segons els assessors del Coordinador del Programa de PRP o, si escau, el RCN, s'arxivaran les actuacions pertinents.

2. Si la comunicació revela una possible irregularitat en matèria penal, el Coordinador del Programa PRP o, si escau, el RCN es posarà en contacte amb el denunciant informant-lo de l'acusament de rebut de la comunicació i complint amb la normativa vigent i aplicable de protecció de Dades, informant-lo dels seus drets.

En relació amb el denunciat, sempre que no impliqui un risc elevat per a la consecució de la investigació i resolució, se l'informarà sobre els fets i les proves del cas corresponent, així com de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés i rectificació.

Resposta

El Coordinador del Programa PRP o, si escau, el RCN serà l'encarregat de fer les gestions d'Instrucció i Resolució.

A la fase d'instrucció serà analitzada la informació demanada a través de les vies de comunicació establertes, així com de les altres actuacions que es considerin pertinents realitzar per a la correcta resolució de l'assumpte.

Un cop analitzat, el Coordinador del Programa PRP o, si escau, el RCN presentarà una proposta de resolució a l'Òrgan de Govern per a la presa de decisions que entenguin necessàries realitzar i es notificarà la resolució al denunciant, i/o es prendran les mesures adequades . El model de resolució utilitzat s'anomena “Model de resolució davant de la comunicació d'indici o sospita de conducta delictiva”. Aquest model és modificable i no vinculant, el Coordinador del Programa PRP o, si escau, el RCN podrà modificar o ampliar la notificació segons les necessitats del cas.

Tota la informació que es custodiï en aquesta matèria es conservarà durant 10 anys a causa de les possibles repercussions legals que puguin derivar en el futur.MODEL CANAL ÈTIC (Formulari Web)


PALLETCAT SL en el seu model d'organització i gestió ha habilitat un Canal Ètic amb eficàcia preventiva que possibilita la detecció d'actes o conductes que puguin resultar contraris a la normativa general o sectorial que li sigui aplicable de conformitat amb el Codi Penal quan imposa “l'obligació informar de possibles riscos i incompliments l'organisme encarregat de vigilar el funcionament i l'observança del model de prevenció”.

El Canal Ètic està habilitat per a tots els membres que formen part de la nostra entitat i/o tercers que puguin posar en coneixement de l‟organització l‟existència d‟alguna debilitat procedimental i organitzativa que pugui derivar en un risc penal o la comissió o omissió d‟un fet delictiu.

PALLETCAT SL garanteix la confidencialitat, l'anonimat i la inexistència de represàlies de cap mena cap a la persona que hagués posat els fets en coneixement. Les dades es conservaran al sistema únicament durant el temps imprescindible per a l'esbrinament dels fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les vostres dades de caràcter personal, la nostra organització procedirà a la seva supressió del sistema. Si fos necessària la seva conservació per continuar la investigació, la nostra organització podrà seguir tractant les seves dades en un entorn diferent que correspongui legalment.

Es podrà comunicar les denúncies mitjançant qualsevol dels següents canals habilitats a l'organització:

1. Correu electrònic a la següent adreça: ……canal.etico@palletcat.cat…………………………………….

2. Model de comunicació d'indici o sospita de conducta delictiva que es pot obtenir en format físic o digital sol·licitant-ho a les oficines de l'organització.

3. Emplenament del Formulari web Canal Ètic a la pàgina de l'entitat: WWW.PALLTECAT.CAT

CANAL

Nom i Cognoms Camp opcional
DIES / NO Camp opcional
CP Camp opcional
Població Camp opcional
Correu electrònic Camp opcional
La relació amb l'organització* Superior/Empleat/Col·laborador/Altre*
Fet o conducta denunciada i lloc* Descripció detallada de la conducta sospitosa o irregular*
Adjuntar Documentació Examinar... No s'ha seleccionat cap arxiu
Nota : Tots els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Si s'identifica, d'acord amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PALLETCAT SL, amb NIF B25358367 condomicili social en PG INDUSTRIAL RIAMBAUTRAMONTANA 55 25300TARREGA

LLEIDA ESP 25300, TARREGA (LLEIDA) amb la finalitat de gestionar-ne la comunicació, adoptar-les mesures correctives corresponents i, en cas que sigui necessari, informar-lo sobre el resultat del procediment.

La base legitimadora daquest tractament és el consentiment atorgat pel denunciant.

PALLETCAT SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per aclarir els fets denunciats. En tot cas transcorreguts tres (3) mesos es procedirà a la destrucció de les dades facilitades llevat que siguin investigades en un entorn legal diferent.

Així mateix, s'informa que es procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: ………canal.etico@palletcat.cat……………………………………………….

També es pot adreçar a l'Autoritat de Control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per presentar la reclamació que consideri oportuna.

En darrer lloc, el/la denunciant/da atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

  • He llegit i accepto la política de protecció de dades perquè es gestionin les meves dades per al Canal Ètic.

En Palletcat utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.